Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO www.bi-polska.pl

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy dokument (dalej „Polityka Prywatności”) określa zasady przetwarzania przez BOUYGUES IMMOBILIER POLSKA sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 14, 00- 638 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe są prowadzone przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000023187, NIP: 5272321100, o kapitale zakładowym: 38.000.000 zł, mającej status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach (dalej „Administrator” lub „BIP”) danych osobowych użytkowników serwisu internetowego prowadzonego przez BIP pod adresem www.bi-polska.pl (dalej „Serwis”), jak również danych osobowych kontrahentów BIP i osób ich reprezentujących (punkt IV).
 2. Dane osobowe określone w pkt 1 są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

 

 1. ZASADY PRZETWARZANIA PRZEZ BIP DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU.
 1. Za pośrednictwem Serwisu BIP może zbierać dane osobowe użytkowników. W momencie skorzystania przez Państwa z funkcjonalności Serwisu, BIP zostaje administratorem Państwa danych osobowych.
 2. Administrator uzyskuje Państwa dane osobowe w następujący sposób:
 1. Na stronie Serwisu jest umieszczony Formularz Kontaktowy, poprzez który użytkownik może przesłać BIP następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Decyzja o wypełnieniu przez użytkownika Formularza Kontaktowego i podaniu wskazanych powyżej danych osobowych jest dobrowolna i należy do użytkownika.
 2. Dane osobowe podane przez użytkownika w Formularzu Kontaktowym będą wykorzystane przez BIP w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie użytkownika.
 3. Dodatkowo użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez BIP podanych danych osobowych w celach marketingowych.

 

 1. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
 1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Bouygues Immobilier Polska sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 14
00-638 Warszawa

 1. W jaki sposób można skontaktować się z Administratorem?

Z Administratorem można się z skontaktować w poniższy sposób:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: recepcjatelier@bi-polska.pl
 • pocztą tradycyjną na adres: Bouygues Immobilier Polska sp. z o.o.,
   Al. Armii Ludowej 14, 00- 638 Warszawa
 1. Czy Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych?

Tak, w BIP został powołany Inspektor Ochrony Danych.
Inspektorem Ochrony Danych jest pani Agata Klimek-Cortinovis
e-mail: iod@bi-polska.pl

 1. Jakie dane osobowe przetwarza Administrator, w jakich celach i na jakiej podstawie Administrator wykorzystuje Państwa dane osobowe?

a. Użytkownicy Serwisu, którzy wypełnią i prześlą do BIP Formularz Kontaktowy

BIP przetwarza dane podane przez użytkowników Serwisu, którzy wypełnią i prześlą do BIP wypełniony Formularz Kontaktowy, w celu przygotowania odpowiedzi na zadane pytania, zgłoszoną sprawę oraz obsługi prowadzenia z Państwem korespondencji. Podanie danych w Formularzu Kontaktowym jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia przez BIP odpowiedzi.

Podanie danych osobowych w Formularzu Kontaktowym nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości przetwarzania przez BIP Państwa danych dla celów udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Państwa zapytanie.

Podstawą prawną przetwarzania danych podanych przez Państwa danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość udzielenia odpowiedzi na zadanie pytanie, zgłoszoną sprawę i obsługa korespondencji.

b. Użytkownicy Serwisu, którzy wypełnią i prześlą do BIP wypełniony Formularz Kontaktowy oraz zezwolą na przesyłanie przez BIP informacji marketingowych

BIP przetwarza dane podane przez użytkowników Serwisu, którzy wypełnią, prześlą do BIP wypełniony Formularz Kontaktowy oraz wyrażą zgodą na przesyłanie Państwu informacji marketingowych dotyczących inwestycji realizowanych przez BIP oraz oferowanych przez BIP lokali i usług.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości przetwarzania przez Administratora Państwa danych dla celów marketingu produktów i usług.

c. Niezależnie od pkt a) – b) powyżej, dane użytkowników Serwisu mogą być przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z korzystaniem z Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest ochrona przed roszczeniami związanymi z korzystaniem z Serwisu.

 1. Czy Administrator przekazuje Państwa dane innym podmiotom ?

Tak, BIP przekazuje Państwa dane innym podmiotom. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

a. agencje marketingowe w celu przesłania informacji marketingowych, firmy świadczące usługi IT oraz inne podmioty, którym Administrator powierza przetwarzania danych w związku ze swoją działalnością.
b. uprawnione organy, jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe BIP będzie przetwarzał:

 1. przez okres konieczny do udzielenia przez BIP odpowiedzi i przekazania informacji zgodnie z prowadzoną z Państwem korespondencją,
 2. w zakresie przetwarzania danych osobowych na podstawie Państwa zgody, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania przez Państwa zgody.
 3. przez okres nie dłuższy niż okresy przedawnień zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

7. Jakie prawa Państwu przysługują?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących oraz prawo żądania sprostowania tych danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, przysługuje Państwu prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych oraz do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.

Uprawnienia, o których mowa powyżej można wykonać poprzez skontaktowanie się z BIP mailowo lub pisemnie.

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, ze ich dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 

 1. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTÓW BIP I OSÓB ICH REPREZENTUJĄCYCH

BIP jest administratorem danych osobowych kontrahentów BIP oraz osób reprezentujących kontrahentów i uczestniczących w wykonywaniu umów. Z Administratorem można skontaktować się pocztą pod adresem siedziby oraz za pośrednictwem inspektora ochrony danych Agaty Klimek-Cortinovis pod adresem email: iod@bi-polska.pl.

 1. W związku ze stosowaniem RODO informujemy, że BIP w toku prowadzonej działalności może przetwarzać  dane osobowe (w szczególności dane kontaktowe) kontrahentów i potencjalnych kontrahentów, pracowników, przedstawicieli ustawowych oraz reprezentantów i pełnomocników kontrahentów. BIP może również pozyskiwać dodatkowe informacje ze źródeł ogólnodostępnych, takich jak prowadzone na podstawie przepisów prawa rejestry gospodarcze i zawodowe (np. CEIDG, KRS).
 1. Zgromadzone dane osobowe będą przetwarzane przez BIP:
 1. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, gdy przetwarzanie tych danych jest niezbędne dla realizacji umowy oraz wypełnienia wynikających z umowy zobowiązań (np. imię i nazwisko, dane kontaktowe i rejestrowe). Podanie danych koniecznych dla zawarcia umowy lub jej realizacji i rozliczenia jest obowiązkowe. W tym celu BIP może przetwarzać dane osobowe w czasie trwania umowy;
 2. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, gdy przetwarzanie tych danych będzie niezbędne dla realizacji ciążących na BIP obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podanie danych jest obowiązkowe, a obowiązek wynika z przepisów prawa. W tym celu BIP może przechowywać dane w okresie trwania takiego obowiązku (np. dane zawarte w fakturach oraz dokumentach potwierdzających podejmowane czynności oraz transakcje);
 3. dla realizacji uzasadnionych interesów BIP lub osób trzecich, w sytuacji, gdy interesy takie są nadrzędne wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Takimi uzasadnionymi interesami są np. ustalenie, dochodzenie i ochrona roszczeń wynikających z prowadzonej działalności oraz ochrona przed takimi roszczeniami – w czasie uwzględniającym okresy wygaśnięcia poszczególnych roszczeń.
 1. BIP może ujawnić dane osobowe:
 1. podmiotom i osobom działającym na zlecenie oraz w imieniu BIP;
 2. organom państwowym, działającym w ramach prowadzonych przez nie postępowań;
 3. innym podmiotom, o ile będzie to niezbędne dla realizacji działań podejmowanych na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 1. BIP co do zasady nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, gdy takie przekazanie okaże się niezbędne (np. na żądanie osoby, której dane dotyczą) BIP zastosuje wszelkie dostępne prawnie środki ochrony  w celu zabezpieczenia takiego przekazania danych.
 1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez BIP przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania oraz - w granicach określonych przepisami prawa - prawo do żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych BIP.
 1. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jej  danych osobowych jest niezgodne z prawem.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

BIP zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Polityki Prywatności. O każdej zmianie Polityki Prywatności BIP powiadomi w terminie 7 dni przed wejściem w życie tych zmian poprzez publikację jednolitego tekstu Polityki Prywatności w Serwisie.