POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES SERWISU INTERNETOWEGO WWW.BI-POLSKA.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy dokument (dalej „Polityka Prywatności”) określa zasady przetwarzania przez BOUYGUES IMMOBILIER POLSKA sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy Rondo ONZ 1, budynek Rondo 1 - 24 piętro, 00- 124 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe są prowadzone przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000023187, NIP: 5272321100, o kapitale zakładowym: 38 000 000, 00 zł, mająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach (dalej „Administrator” lub „BIP”) danych osobowych użytkowników serwisu internetowego prowadzonego przez BIP pod adresem www.bi-polska.pl (dalej „Serwis”), na portalach społecznościowych oraz, w przypadku rejestracji, klientów korzystających z Panelu Klienta.

2. Dane osobowe użytkowników Serwisu i osób korzystających z Panelu Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

3. Użyte w Polityce Prywatności określenia pisane z wielkiej litery posiadają znaczenie nadane im w regulaminie serwisu internetowego www.bi-polska.pl (dalej „Regulamin Serwisu”).

II. ZASADY PRZETWARZANIA PRZEZ BIP DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU LUB PANELU KLIENTA

1. Za pośrednictwem Serwisu lub Panelu Klienta  BIP może zbierać dane osobowe Użytkowników Serwisu lub Panelu Klienta.

2. BIP zostaje administratorem Państwa danych osobowych w momencie:

a) skorzystania przez Państwa z funkcjonalności Serwisu lub

b) zarejestrowania się przez Państwa w Panelu Klienta.

2. Administrator uzyskuje Państwa dane osobowe w następujący sposób:

a) Użytkownicy Serwisu – wyłącznie przeglądanie Serwisu

BIP analizuje Państwa zachowanie w Serwisie, w tym monitoruje i zbiera informacje o aktywności w Serwisie (np. częstotliwość, przeglądane zakładki), w celu wykorzystania ich do oceny i realizacji własnych działań marketingowych.

Więcej informacji o pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych osobowych za pośrednictwem plików cookies znajduje się w punkcie V.

b) Użytkownicy Serwisu – wypełnienie i przesłanie Formularza Kontaktowego

i. Na stronie Serwisu jest umieszczony Formularz Kontaktowy, poprzez który Użytkownik może przesłać BIP następujące dane osobowe: imię, numer telefonu, adres e-mail. Decyzja o wypełnieniu przez Użytkownika Formularza Kontaktowego i podaniu wskazanych powyżej danych osobowych jest dobrowolna i należy do Użytkownika. W przypadku podania przez Użytkownika innych danych przed lub po wypełnieniu Formularza Kontaktowego, dane te będą przypisane do danego Użytkownika.

ii. Dane osobowe podane przez Użytkownika w Formularzu Kontaktowym będą wykorzystane przez BIP w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie Użytkownika.

iii. Dodatkowo Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach marketingowych przez BIP oraz na otrzymywanie od BIP informacji handlowych drogą elektroniczną. Więcej informacji o pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych osobowych za pośrednictwem plików cookies znajduje się w punkcie V.

c) Użytkownicy Panelu Klienta

Klienci BIP, którzy zawarli z BIP umowę mogą zarejestrować się w Panelu Klienta na zasadach i w zakresie zgodnych z jego regulaminem.

III. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o., Rondo ONZ 1, budynek Rondo 1,00-124 Warszawa.

2. Z Administratorem można się z skontaktować w poniższy sposób:

• za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: recepcja@bi-polska.pl

• pocztą tradycyjną na adres: Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o., Rondo ONZ 1, budynek Rondo 1 - 24 piętro, 00- 638 Warszawa

3. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, którym jest Agata Klimek-Cortinovis, e-mail: iod@bi-polska.pl.

4. Jakie dane osobowe przetwarza Administrator, w jakich celach i na jakiej podstawie Administrator wykorzystuje Państwa dane osobowe?

a) Użytkownicy Serwisu, którzy przeglądają strony internetowe Serwisu

BIP przetwarza następujące dane Użytkowników Serwisu:

a) adres IP urządzenia końcowego tylko w celu zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania systemu (np. w celu sprawnego blokowania przy atakach DDoS),

b) unikalny identyfikator Użytkownika wygenerowany przed podmiot działający w imieniu Administratora i zapisany w pliku cookie na potrzeby gromadzenia danych statystycznych, które pomagają analizować to, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu,

c) unikalny identyfikator Użytkownika wygenerowany przez podmiot działający w imieniu Administratora i zapisany w pliku cookie na potrzeby identyfikacji sesji, dzięki której wszystkie zmiany na stronie lub wybrane pozycje lub dane są zapamiętywane przez stronę (np. przechodząc ze strony na stronę Użytkownik nie musi każdorazowo zaznaczać, że zapoznał się z polityką cookies i prywatności).

Informacje te gromadzone są w celu poprawnego działania Serwisu, a w szczególności dla celów zapewnienia bezpieczeństwa, w tym informatycznego oraz w celu wykorzystania ich do oceny i realizacji przez BIP własnych działań marketingowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w tym rozwijanie funkcjonalności Serwisu, a w zakresie profilowania jest zgoda Użytkownika wyrażona poprzez akceptację ustawień przeglądarki w zakresie używania plików cookie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dodatkowe informacje na temat korzystania z cookies znajdują się w pkt V Polityka cookies.

b) Użytkownicy Serwisu, którzy wypełnią i prześlą do BIP Formularz Kontaktowy

BIP przetwarza dane podane przez Użytkowników Serwisu, którzy wypełnią i prześlą do BIP wypełniony Formularz Kontaktowy, w celu przygotowania odpowiedzi na zadane pytania, zgłoszoną sprawę oraz obsługi prowadzenia z Państwem korespondencji. Podanie danych w Formularzu Kontaktowym jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia przez BIP odpowiedzi.

Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości przetwarzania przez BIP Państwa danych dla celów udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Państwo zapytanie.

Podstawą prawną przetwarzania danych podanych przez Państwa danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość udzielenia odpowiedzi na zadanie pytanie, zgłoszoną sprawę i obsługa korespondencji.

Ponadto informacje o przetwarzaniu danych osobowych wymienione w pkt a) powyżej mają również zastosowanie do Użytkowników, którzy prześlą do BIP Formularz Kontaktowy.

c) Użytkownicy Serwisu, którzy wypełnią i prześlą do BIP wypełniony Formularz Kontaktowy oraz zezwolą na przesyłanie przez BIP informacji marketingowych

BIP przetwarza dane podane przez Użytkowników Serwisu, którzy wypełnią, prześlą do BIP wypełniony Formularz Kontaktowy oraz wyrażą zgodą na przesyłanie informacji marketingowych w celu przesyłania Państwu informacji marketingowych dotyczących inwestycji realizowanych przez BIP i oferowanych przez BIP usług.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości przetwarzania przez Spółkę Pani/Pana danych dla celów marketingu produktów i usług oferowanych przez Spółkę.

Ponadto informacje o przetwarzaniu danych osobowych wymienione w pkt a) i b) powyżej mają również zastosowanie do Użytkowników, którzy prześlą do BIP Formularz Kontaktowy oraz zezwolą na przesyłanie przez BIP informacji marketingowych.

d) Użytkownicy Panelu Klienta

Dane tych z Państwa, którzy korzystają z Panelu Klienta przetwarzane są przez BIP w celach i w zakresie określonych w Regulaminie Panelu Klienta.

Podanie danych osobowych w celu korzystania z Panelu Klienta nie jest wymogiem ustawowym, ale jest konieczne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Państwa danych osobowych jest realizacja zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Ponadto informacje o przetwarzaniu danych osobowych wymienione w pkt a) powyżej mają również zastosowanie do osób korzystających z Panelu Klienta.

e) Niezależnie od pkt a) – d) powyżej dane Użytkowników Serwisu mogą być przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z korzystaniem z Serwisu.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest ochrona przed roszczeniami związanymi z korzystaniem z Serwisu.

f) Dane użytkowników portali społecznościowych

Administrator prowadzi profile na portalach społecznościowych:

LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/bouygues-immobilier-polska/?originalSubdomain=pl

Facebook Lune de Malta: https://www.facebook.com/profile.php?id=61559193384390

Facebook Vilda Moderne: https://www.facebook.com/profile.php?id=61559205413752

Facebook Avenir: https://www.facebook.com/profile.php?id=61559229772677

Facebook Nova Talarowa: https://www.facebook.com/profile.php?id=61559046120530

Facebook Reve: https://www.facebook.com/profile.php?id=61558684485527

Facebook Osiedle Lumea: https://www.facebook.com/profile.php?id=61558682445041

Instagram - https://www.instagram.com/bouygues_immobilier_polska/

Youtube - https://www.youtube.com/channel/UCUw1Yq2r0_xLX2mAVDTsMOQ

Profile prowadzone są w celu kontaktowania się z ich użytkownikami oraz przedstawiania na tych portalach przygotowanych przez Administratora treści i promowania własnej działalności, a także w celach analitycznych i statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu kontaktowania się z użytkownikami portali, promocji własnej działalności i informowania o niej. Za pośrednictwem portali Administrator może również przeprowadzać konkursy, w których użytkownik bierze udział dobrowolnie. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników portali, gdy odwiedzają profile Administratora lub wchodzą z nimi w interakcje (polubienia, komentarze, przesyłane wiadomości). Jeżeli użytkownik portalu polubi wpis lub go skomentuje, to przyjmuje do wiadomości, że jest to widoczne dla innych użytkowników. Dane osobowe użytkowników portalu są przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie poprzez cofnięcie polubienia wpisu lub usunięcie komentarza do wpisu a następnie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi przepisami prawa lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z celami przetwarzania.

Portale społecznościowe mają własne polityki prywatności, regulaminy i zasady przetwarzania danych, które wiążą ich użytkowników i do których przestrzegania jesteśmy zobowiązani. Jeśli są Państwo użytkownikami takiego portalu, to przetwarzanie Państwa danych osobowych także podlega takim regulaminom i politykom i możecie korzystać z przysługujących w ich ramach uprawnień.

5. Czy Administrator przekazuje Państwa dane innym podmiotom ?

Tak, BIP przekazuje Państwa dane innym podmiotom. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

a) agencje marketingowe, firmy świadczące usługi IT oraz inne podmioty, którym Spółka powierza przetwarzania danych w związku ze swoją działalnością, w tym podmioty z grupy kapitałowej, do której należy BIP,

b) uprawnione organy, jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe przetwarzane przez BIP mogą być wyjątkowo, jedynie w niezbędnym zakresie, przekazane partnerom BIP przetwarzającym je poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, np. w związku ze świadczeniem przez te podmioty na rzecz BIP usług informatycznych, w tym w chmurze. Bezpieczeństwo danych osobowych zapewniają stosowane przez BIP odpowiednie zabezpieczenia, m.in. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

6. Jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe BIP będzie przetwarzał:

a) przez okres konieczny do udzielenia przez BIP odpowiedzi i przekazania informacji zgodnie z prowadzoną z Państwem korespondencją,

b) w zakresie przetwarzania danych osobowych na podstawie Państwa zgody, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania przez Państwa zgody,

c) przez okres nie dłuższy niż okresy przedawnień zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

d) w zakresie plików cookies sesyjnych przez okres do czasu ich usunięcia z przeglądarki internetowej, zaś w zakresie plików stałych cookies - tego rodzaju pliki cookies pozostają w Państwa przeglądarce do ich wygaśnięcia lub do momentu ich usunięcia przez Państwa z przeglądarki,

e) w zakresie przetwarzania danych osobowych osób korzystających z Panelu Klienta – do czasu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o korzystanie z Panelu Klienta, zgodnie z jego Regulaminem

7. Jakie prawa Państwu przysługują?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących oraz prawo żądania sprostowania tych danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka zgody, przysługuje Państwu prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych oraz do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.

Uprawnienia, o których mowa powyżej można wykonać poprzez skontaktowanie się z BIP w sposób określony w pkt. III ust. 2 powyżej.

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTÓW I PRZEDSTAWICIELI KONTRAHENTÓW

1. BIP jest administratorem danych osobowych kontrahentów BIP oraz osób reprezentujących kontrahentów i uczestniczących w wykonywaniu umów. Z Administratorem można skontaktować się pocztą pod adresem siedziby oraz za pośrednictwem inspektora ochrony danych Agaty Klimek-Cortinovis pod adresem email: iod@bi-polska.pl.

2. W związku ze stosowaniem RODO informujemy, że BIP w toku prowadzonej działalności może przetwarzać  dane osobowe (w szczególności dane kontaktowe) kontrahentów i potencjalnych kontrahentów, pracowników, przedstawicieli ustawowych oraz reprezentantów i pełnomocników kontrahentów. BIP może również pozyskiwać dodatkowe informacje ze źródeł ogólnodostępnych, takich jak prowadzone na podstawie przepisów prawa rejestry gospodarcze i zawodowe (np. CEIDG, KRS).

3. Zgromadzone dane osobowe będą przetwarzane przez BIP:

a. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, gdy przetwarzanie tych danych jest niezbędne dla realizacji umowy oraz wypełnienia wynikających z umowy zobowiązań (np. imię i nazwisko, dane kontaktowe i rejestrowe). Podanie danych koniecznych dla zawarcia umowy lub jej realizacji i rozliczenia jest obowiązkowe. W tym celu BIP może przetwarzać dane osobowe w czasie trwania umowy;

b. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, gdy przetwarzanie tych danych będzie niezbędne dla realizacji ciążących na BIP obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podanie danych jest obowiązkowe, a obowiązek wynika z przepisów prawa. W tym celu BIP może przechowywać dane w okresie trwania takiego obowiązku (np. dane zawarte w fakturach oraz dokumentach potwierdzających podejmowane czynności oraz transakcje);

c. dla realizacji uzasadnionych interesów BIP lub osób trzecich, w sytuacji, gdy interesy takie są nadrzędne wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Takimi uzasadnionymi interesami są np. weryfikacja wiarygodności finansowej i gospodarczej kontrahenta, przeciwdziałanie praktykom korupcyjnym, ustalenie, dochodzenie i ochrona roszczeń wynikających z prowadzonej działalności oraz ochrona przed takimi roszczeniami – w czasie uwzględniającym okresy wygaśnięcia poszczególnych roszczeń.

4. BIP może ujawnić dane osobowe:

a. podmiotom i osobom działającym na zlecenie oraz w imieniu BIP;

b. organom państwowym, działającym w ramach prowadzonych przez nie postępowań;

c. podmiotom z grupy kapitałowej, do której należy BIP;

d. innym podmiotom, o ile będzie to niezbędne dla realizacji działań podejmowanych na żądanie osoby, której dane dotyczą.

5. Dane osobowe przetwarzane przez BIP mogą być wyjątkowo, jedynie w niezbędnym zakresie, przekazane partnerom BIP przetwarzającym je poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, np. w związku ze świadczeniem przez te podmioty na rzecz BIP usług informatycznych, w tym w chmurze. Bezpieczeństwo danych osobowych zapewniają stosowane przez BIP odpowiednie zabezpieczenia, m.in. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez BIP przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania oraz - w granicach określonych przepisami prawa - prawo do żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. W celu realizacji swoich praw należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych BIP.

7. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jej  danych osobowych jest niezgodne z prawem.

V. POLITYKA COOKIES

1. BIP wykorzystuje w Serwisie pliki cookies w celu dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz w celach statystycznych, reklamowych i funkcjonalnych.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Przy kolejnym połączeniu się z Serwisem pliki cookies mogą być odczytane z komputera Użytkownika i służyć dostosowaniu Serwisu do zapamiętanych preferencji Użytkownika oraz w celach statystycznych i reklamowych.

3. BIP korzysta z plików cookies w celu:

a) świadczenia usług,

b) dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z niego, np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

c) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości,

d) prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika.

4. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 poniżej podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest BIP oraz podmioty działające w jego imieniu w związku z działalnością Serwisu.

W ramach Serwisu stosowane są następujące kategorie plików cookies:

a) pliki cookies związanie z działaniem strony, które umożliwiają zapamiętywanie preferencji Użytkownika takich jak język Serwisu, kryteria wyszukiwania mieszkań, ustawienia Serwisu,

b) pliki cookies reklamowe ustawiane przez partnerów reklamowych BIP, które umożliwiają wyświetlanie odpowiednich reklam w ich serwisach. Dzięki tym plikom reklamy mogą bardziej odpowiadać zainteresowaniom Użytkowników,

c) pliki cookies statystyczne, które pomagają analizować to, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu. Informacje te pomagają lepiej zrozumieć zachowania Użytkowników i optymalizować Serwis.

5. W Serwisie wykorzystywane są pliki cookies Google Analytics. Są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google do  tworzenia statystyk i  raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu, w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika. Szczegółowe informacje o  zakresie i  zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners. Portale społecznościowe również stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w Polityce Prywatności danego partnera.

6. Zewnętrzne pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) zbierania danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych,

b) wyświetlania reklam na serwisach partnerów reklamowych BIP, które mogą bardziej odpowiadać zainteresowaniom Użytkowników. Dane z zewnętrznych plików cookie pozwalają na emisje reklam wśród właściwej grupy odbiorców a także tworzenia grup podobnych odbiorców i analizę zachowania Użytkownika po kliknięciu w reklamę zarówno na serwisie partnera jak i serwisie BIP,

c) zapewnienia użytkownikom odpowiednich warunków korzystania z serwisów partnerów (w tym reklamowych) BIP (np. w zakresie wyświetlania proporcji i wymiaru ekranu i okien Użytkownika na urządzeniu, informacji o logowaniu w serwisie partnera, poprawnym wyświetlaniu informacji w serwisie partnera),

d) zbierania danych statystycznych dotyczących liczby wyświetleń filmów lub ustawień odtwarzacza wideo w przypadku filmów i playlist umieszczonych na stronie z serwisu YouTube,

e) poprawnego wyświetlania narzędzi partnerów BIP w Serwisie (np. Mapy Google),

f) zbierania danych dotyczących funkcjonowania aplikacji i interakcji użytkownika z aplikacją za pośrednictwem narzędzi analitycznych w przypadku makiet interaktywnych 3D Estate.

7. Większość plików cookies podmiotów trzecich jest zapisywana w domenach poszczególnych podmiotów. Więcej informacji na ich temat dostępnych jest na stronach internetowych tych podmiotów.

8. W oprogramowaniu służącym do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza się przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

9. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

10. Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:

• Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

• Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

• Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

• Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

11. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

12. Niezależnie od plików cookies, Serwis przy każdej Państwa wizycie automatycznie zapisuje na serwerze w postaci logów. Logi zawierają następujące informacje:

a) adres IP urządzenia końcowego;

b) datę i czas dostępu do Serwisu;

c) informacje na temat używanej przez Użytkownika przeglądarki i systemu operacyjnego.

13. Informacje, o których mowa w ust. 13 powyżej wykorzystywane są w szczególności w celu zarządzania Serwisem, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa w Serwisie, a także w celach statystycznych.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

BIP zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Polityki Prywatności. O każdej zmianie Polityki Prywatności BIP powiadomi Użytkowników w terminie 7 dni przed wejściem w życie tych zmian poprzez publikację jednolitego tekstu Polityki Prywatności w Serwisie. W przypadku zmiany Polityki Prywatności dalsze korzystanie z Serwisu jest oświadczeniem woli Użytkownika oznaczającym zaakceptowanie zmian do Polityki Prywatności. Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od 25 kwietnia 2024 roku.

Bądźmy w kontakcie

Bądźmy w kontakcie

Poinformujemy Cię o specjalnych ofertach i naszych nowych inwestycjach

Schowek

Liczba lokali: 0