Regulamin serwisu internetowego WWW.BI-POLSKA.PL

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.bi-polska.pl (dalej „Serwis”).

2. Serwis prowadzony jest przez spółkę pod firmą BOUYGUES IMMOBILIER POLSKA sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy Rondo ONZ 1, Budynek Rondo 1 - 24 piętro, 00-124 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe są prowadzone przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000023187, NIP: 5272321100, o kapitale zakładowym: 38 000 000, 00 zł, mająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej „BIP”).

3. Z Serwisu może korzystać każda osoba fizyczna (dalej „Użytkownik”).

4. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne. Dostęp do Serwisu jest bezpłatny, a jedyne koszty jakie ponosi Użytkownik w związku z korzystaniem z Serwisu to koszty połączenia internetowego z serwerem, gdzie umieszczono Serwis, których wysokość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której Użytkownik korzysta.

5. Tekst Regulaminu dostępny jest w Serwisie. Użytkownicy mają dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz mogą go pobierać, utrwalić oraz sporządzać jego wydruk.

6. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz przestrzeganie określonych w nim zasad.

7. Użytkownik korzystając z Serwisu oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 2. TREŚĆ SERWISU

1. Serwis i zamieszczone w nim informacje mają wyłącznie charakter ogólnej informacji o BIP, realizowanych przez BIP inwestycjach oraz o mieszkaniach i lokalach usługowych  oferowanych przez BIP. 

2. Przedstawione w Serwisie informacje, w tym co do ceny, wizualizacje oraz modele budynku i mieszkań mają wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a zaproszenie do zawarcia umowy. Ostateczny wygląd budynków oraz zagospodarowania terenu mogą nieznacznie ulec zmianie na etapie realizacji. Informacje dotyczące standardu wykonania budynków oraz zagospodarowania terenu wokół budynków dostępne są w biurach sprzedaży.

3. BIP dokłada wszelkich starań, aby dane  zawarte w Serwisie były kompletne i aktualne, jednakże z uwagi na zainteresowanie klientów, dostępność mieszkań i lokali usługowych ulega ciągły zmianom.  Ze względu na wyłącznie informacyjny charakter Serwisu, Użytkownicy Serwisu którzy chcą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące oferty, w tym  informacje o dostępności poszczególnych mieszkań lub lokali usługowych proszeni są o bezpośredni kontakt z dowolnym biurem sprzedaży BIP.

§ 3. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania przez Użytkownika dostępu do następujących narzędzi i spełnienia łącznie następujących warunków technicznych:

a) posiadanie urządzenia z minimalną rozdzielczością ekranu o szerokości 360px zapewniającego dostęp do sieci Internet o przepustowości łącza co najmniej 1Mb/s

b) korzystanie z jednej z poniższych przeglądarek stron www:

Mozilla Firefox w wersji 72 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki cookies lub;

Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki cookies lub

Google Chrome w wersji 77 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki cookies lub;

Opera w wersji 67 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki cookies lub;

Safari w wersji 12 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki cookies,

c) korzystanie z jednego z poniższych systemów operacyjnych na urządzeniach mobilnych, jeżeli użytkownik korzysta z serwisu za pomocą urządzenia mobilnego:

iOS

Android

§ 4. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. W ramach Serwisu BIP świadczy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344) (dalej „Usługi”).

2. Do Usług oferowanych przez Usługodawcę należą:

a) udostępnianie i wyświetlanie na indywidualne żądania Użytkownika treści oraz materiałów zamieszczonych w Serwisie, 

b) przesyłania Użytkownikom odpowiedzi na przesłane poprzez formularz kontaktowy w Serwisie uwagi, pytania, prośby (dalej „Formularz Kontaktowy”),

c) umożliwienie Użytkownikom otrzymywania informacji handlowych  na indywidualne żądanie Użytkownika (dalej „Informacje handlowe”),

d) umożliwienie Użytkownikom otrzymywania informacji marketingowych po wyrażeniu zgody przez Użytkownika,

e) umawianie przez Użytkownika za pośrednictwem Formularza Kontaktowego spotkań (w tym spotkań online) oraz rozmów telefonicznych z przedstawicielami BIP,

f) zgłaszanie usterek w lokalach,

g) możliwość dodawania wybranych przez Użytkownika mieszkań do zakładki „Schowek” i wysłania wiadomości e-mail z linkami (hiperłączami) do poszczególnych stron prezentujących wybrany lokal.

3. BIP określa że dla czynności związanych z zarezerwowaniem przez Użytkownika mieszkania  lub lokalu usługowego  w inwestycji BIP konieczne jest podpisanie odrębnej umowy rezerwacyjnej. Przesłanie przez Użytkownika informacji w Formularzu Kontaktowym  o zamiarze rezerwacji nie jest równoznaczne z  zawarciem umowy rezerwacyjnej. 

4. BIP uprawniony jest do świadczenia poprzez Serwis innych niż wskazane w ust. 2 powyżej Usług, których rodzaj i zasady świadczenia zostaną określone odrębnie w regulaminach takich usług. 

5. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Usług, z zastrzeżeniem, iż Informacje handlowe i marketingowe przesyłane będą przez BIP po uprzednim wypełnieniu przez Użytkownika stosownego formularza i wyrażeniu przez Użytkownika zgody.

6. Okres na jaki Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta:

a) umowa o świadczenie Usługi polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Użytkownika.

b) umowa o świadczenie Usługi polegającej na otrzymywanie Informacji handlowych lub marketingowych zawierana jest na czas nieoznaczony.

7. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu i wyświetlanie na indywidualne żądania Użytkownika treści  wygasa z chwilą zakończenia korzystania przez Użytkownika z ww. Usługi. 

8. BIP przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług o charakterze ciągłym i bezterminowym np. przesyłanie  Informacji handlowych lub marketingowych:

a) w przypadku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień Regulaminu,

b) w przypadku złożenia przez Użytkownika do BIP  żądania usunięcia jakichkolwiek danych osobowych, niezbędnych do świadczenia Usług w ramach Serwisu.

9. Użytkownik  może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Informacji handlowych  lub marketingowych za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: marketing@bi-polska.pl lub pisemnie na adres siedziby BIP. Rezygnacja jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej Informacji handlowych lub marketingowych.

10. W Formularzu kontaktowym Użytkownik zobowiązany jest podać swoje prawdziwe dane osobowe oraz podać pytanie, uwagę lub prośbę kierowaną do BIP.

§ 5. PRAWA I OBOWIĄZKI

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.

2. Użytkownik zobowiązany jest do nieprzekazywania za pośrednictwem Formularza Kontaktowego dostępnego w Serwisie:

a) nieprawdziwych danych osobowych, w tym danych osobowych innej osoby,

b) treści sprzecznych z prawem,

c) treści sprzecznych z dobrymi obyczajami lub naruszające prawa innych osób (w szczególności treści obraźliwych, treści wulgarnych lub treści  naruszających czyjekolwiek dobra osobiste,

3. Treści i materiały umieszczone w Serwisie stanowią własność BIP  lub innych osób bądź podmiotów prawnych i są chronione prawem własności intelektualnej, a także innymi przepisami prawa polskiego. Użytkownicy mają prawo przeglądać Serwis oraz drukować lub zapisywać pliki z treściami i materiałami zamieszczonymi w Serwisie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego pod warunkiem, że nie usuną z takich wydruków bądź plików informacji o prawach autorskich i innych prawach ani żadnych innych adnotacji dokonanych przez BIP  lub inny uprawniony podmiot.

4. Przedstawione w Serwisie  wizualizacje oraz modele budynku oraz mieszkań mają wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Ostateczny wygląd budynków oraz zagospodarowania terenu mogą nieznacznie ulec zmianie na etapie realizacji. Informacje dotyczące standardu wykonania budynków oraz zagospodarowania terenu wokół budynków dostępne są w biurach sprzedaży BIP.

5. Kopiowanie, wyświetlanie lub przekazywanie materiałów opublikowanych w Serwisie w inny sposób, na innych nośnikach jest zabronione. Użytkownik zgadza się nie zmieniać, nie sprzedawać i nie rozpowszechniać materiałów zawartych w Serwisie w żaden inny sposób i na żadnym innym nośniku, w tym nie przesyłać i nie udostępniać ich w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

6. Nazwy handlowe lub inne oznaczenia indywidualizujące, w tym graficzne umieszczone w Serwisie stanowiące chronione znaki towarowe podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 286), a jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych.

§ 6. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu, w tym w sprawach dotyczących Usług można zgłaszać poprzez przesłanie e-maila na adres: marketing@bi-polska.pl lub drogą pocztową na adres siedziby BIP.

2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji lub adres e-mail Użytkownika, opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania oraz jego uzasadnienie.

3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. O decyzji w przedmiocie reklamacji BIP poinformuje składającego reklamację Użytkownika w taki sam sposób, w jaki wysłał do BIP reklamację.

§ 7. DANE OSOBOWE

1. BIP może za pośrednictwem Serwisu zbierać dane osobowe Użytkowników. 

2. Więcej informacji na temat polityki prywatności i procedur ochrony danych osobowych zawartych jest w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie.

§ 8. DANE OSOBOWE

1. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania związane z Serwisem należy przesyłać do BIP przy wykorzystaniu Formularza Kontaktowego dostępnego w Serwisie. 

2. BIP  zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu powiadomi Użytkowników w terminie 7 dni przed wejściem w życie tych zmian poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu w Serwisie. W przypadku zmiany Regulaminu dalsze korzystanie z Serwisu jest oświadczeniem woli Użytkownika oznaczającym zaakceptowanie zmian do Regulaminu.

2. BIP  zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu powiadomi Użytkowników w terminie 7 dni przed wejściem w życie tych zmian poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu w Serwisie. W przypadku zmiany Regulaminu dalsze korzystanie z Serwisu jest oświadczeniem woli Użytkownika oznaczającym zaakceptowanie zmian do Regulaminu.

Bądźmy w kontakcie

Bądźmy w kontakcie

Poinformujemy Cię o specjalnych ofertach i naszych nowych inwestycjach

Schowek

Liczba lokali: 0